sketchinwhite

Sketch in white

5"x18"x9", white clay, 2014